VOLUNTEERS NEEDED

facebook  

Το Mazi Housing Project αναζητά δύο νέους εθελοντές συν-συντονιστές για να συμμετάσχουν στην ομάδα τους. Mazi Housing Project are looking for two new volunteer co-coordinators to join their team.

created:
5. February 2020
last edit:
5. February 2020
hits :
43 (during the last 30 days)
urgency:
medium
Contact:
Tags: Greece: Central (Athens area) | admin / coordination | long-term

Το Mazi Housing Project αναζητά δύο νέους εθελοντές συν-συντονιστές για να συμμετάσχουν στην ομάδα τους.

Mazi Housing Project are looking for two new volunteer co-coordinators to join their team.

(scroll down for English)

Ποιοι είμαστε;
Το Mazí είναι ένα μικρό μονοετές πρόγραμμα στέγασης, που εδράζεται στην Αθήνα και διαθέτει ένα διαμέρισμα σε έξι νέους άνδρες, οι οποίοι είχαν μετακινηθεί ακούσια από τις χώρες καταγωγής τους και βρίσκονταν σε κατάσταση αστεγίας. Παρέχει αφενός έναν ασφαλή χώρο διαμονής και οικονομική κάλυψη βασικών αναγκών (τροφή, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, κ.α.) και αφετέρου ευκαιρίες και διασύνδεση με κατάλληλη ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται από έναν House Manager και έναν External Coordinator. Οι παραπομπές λαμβάνονται από ΜΚΟ και τοπικές οργανώσεις.

Στόχος μας είναι μετά το πέρας του μονοετούς προγράμματος, οι συμμετέχοντες να έχουν λάβει 1) γνώσεις για ευκαιρίες εκπαίδευσης και βελτίωσης πιθανοτήτων για εργασιακή απασχόληση, 2) κατάλληλη ψυχοκοινωνική, νομική και οικονομική υποστήριξη, 3) επαρκή διασύνδεση με τοπικές υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την ανεξάρτητη διαβίωσή τους στην ελληνική κοινωνία.

Διαθέτουμε ένα διαμέρισμα σε λειτουργία από τον Μάρτιο του 2019. Στην παρόυσα φάση αναζητούμε οικονομικούς πόρους για ένα δεύτερο διαμέρισμα, με σκοπό να ξεκινήσουμε τη λειτουργία του τον Μάιο του 2020.

Τι αναζητούμε;
Αναζητούμε δύο συνεργάτες εθελοντές που θα αναλάβουν μαζί με την ομάδα μας τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1) Διαχείριση και συνδιαμόρφωση του προγράμματος
- συζήτηση για το τρέχον πρόγραμμα και σχεδιασμό του προγράμματος του επόμενου έτους
- τακτικές συναντήσεις με τον House Manager και τον Coordinator για την αξιολόγηση της προόδου του έργου, την αντιμετώπιση προβλημάτων και την παροχή πρόσθετης υποστήριξης στους συμμετέχοντες
- καταγραφή της εξέλιξης του έργου
- συμμετοχή στην ομαδική εποπτεία

Και κάποια από τα παρακάτω:
2) Αναζήτηση οικονομικών πόρων
-συγγραφή αιτήσεων για επιχορηγήσεις
- online crowdfunding
- συμβολή στην οργάνωση εκδηλώσεων
- δημιουργία και πώληση εμπορευμάτων
- δημιουργία φυλλαδίων

3) Πρακτική υποστήριξη
- συμβολή στην αναζήτηση διαμερίσματος
- προετοιμασία του νέου διαμερίσματος

4) Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
- δημιουργία site
- ανάρτηση post στο facebook
- προώθηση

Προυποθέσεις
- ελάχιστη δέσμευση 5 ωρών την εβδομάδα για τουλάχιστον 6 μήνες
- προηγούμενη εμπειρία με εκπατρισθέντες/ μετανάστες/πρόσφυγες στην Ελλάδα
- γνώση του περιβάλλοντος στο οποίο θα εργαστείτε και των προκλήσεων που μπορεί να αντιμετωπίσετε
- ικανότητα επικοινωνίας της διαθεσιμότητας και των δεξιοτήτων σας
- πολύ καλή γνώση Αγγλικών (είναι η βασική γλώσσα εργασίας)

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και να συζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες!
Για περαιτέρω πληροφορίες στείλτε μας email στο mazihousingproject@gmail.com (στα αγγλικά)

www.facebook.com/mazihousingproject

Mazi Housing Project are looking for two new volunteer co-coordinators to join their team.

Who are we?
Mazí is a housing project based in Athens that offers accommodation (including food, utilities and all other basic necessities) as well as welfare support to six young displaced men who were previously homeless. We have one flat, and are currently fundraising for a second flat which we aim to open in May 2020. Residents live in a safe, spacious flat that gives opportunity for and connections to psychosocial support, education and employment opportunities. Our aim is to support residents to become independent and overcome barriers of social exclusion by connecting them with services that can facilitate this. The residents are supported by the Coordinator and the House Manager. Referrals are taken from various NGOs and grassroots organisations.

Our goal is that within the year-long program, residents will have received opportunities for education and employment advancement; the appropriate psychosocial, legal and financial support; have made the necessary connections with local services that allow for the opportunity to lead independent lives here in Greece, and have had acccess to information in order to make informed choices about their futures.

What will you be doing?

We are looking for two people who can do the following:

Management and co-creation of project
- discussion of project now and how it will evolve next year
- regular meetings with the House Manager and Coordinator to assess progress of project, to deal with problems, and to give additional support to residents
- documenting the evolution of the project
- participation in group supervision

And who can do some of the following:
Fundraising
- grant writing
- online crowdfunding
- helping to organise events
- creating and selling merchandise
- making flyers

Practical support
- helping to look for a flat
- setting up the new flats

Social media
- helping to make a website
- making facebook posts
- advocacy

What are we looking for?
- a minimum commitment of 5 hours per week for at least 6 months
- based in Athens
- previous experience working with displaced people in Greece
- awareness of the environment you will be working in and the challenges it may present
- ability to communicate your skills and availability
- speaking Greek is desired
- other languages are also useful

We would be happy to meet you and discuss more details!
Please email us at mazihousingproject@gmail.com

www.facebook.com/mazihousingproject
no comments yet ...Terms of Service | privacy policy (for app)
v4r.info -- admin@v4r.info